adsnew
收藏 訂閱

可愛的動物陪你一起做瑜珈

匿名
iamQueen 2021-06-04 19:29:05 版主 146利用簡單的英文對話搭配小動物的姿勢陪小朋友一起瑜珈,
吸引小朋友學動物做動作,也能更快速記起來瑜珈招式喔~

出處:Smile and Learn - English

 

匿名
111 2021-06-07 00:11:24 #1F
 

sticker_october_04.png

mrskiwi25
mrskiwi25 2021-06-07 12:09:10 #2F
 

sticker_june_02.png

微笑小皮球
微笑小皮球 2021-06-07 13:29:48 #3F
 

sticker41.png

響叮噹拉拉
響叮噹拉拉 2021-06-07 14:46:35 #4F
 

我喜歡這個~~~

甜蜜馬卡龍
甜蜜馬卡龍 2021-06-07 17:52:37 #5F
 

好可愛2018_sticker_august_03.png

adsnew
adsnew
adsnew_pv